V košíku máte zboží za

0,- Kč

Vstoupit do košíku
Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, před vytvořením objednávky se prosím vždy pečlivě seznamte s našimi obchodními podmínkami, které upravují smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Pokud by Vám cokoli nebylo jasné, určitě se na nás obraťte, rádi se Vám budeme věnovat.

 

Obchodní podmínky obchodní společnosti Letr CZ s.r.o. se sídlem na adrese 28. října 141, 742 83 Klimkovice, identifikační číslo: 03643565, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60863, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.nasenadobi.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Letr CZ s.r.o., se sídlem na adrese 28. října 141, 742 83 Klimkovice, identifikační číslo: 03643565, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60863 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.nasenadobi.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených se způsobem platby a nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace o uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených se způsobem platby a s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. v hotovosti v provozovně našich smluvních partnerů vybrané kupujícím z nabídky v objednávkovém formuláři;

3.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2000716577 / 2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

3.1.4. bezhotovostně platební kartou.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené se způsobem platby a s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené se způsobem platby a s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby bezhotovostně platební kartou je kupní cena splatná při odeslání objednávky prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ ve webovém rozhraní obchodu.

3.5. V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

3.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nasenadobi.cz.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající předat ho k přepravě do 4 pracovních dnů od objednání. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

5.2. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává tyto způsoby dodání zboží:

5.2.1. zaslání přepravní službou;

5.2.2. osobní odběr.

5.3. Prodávající či smluvní partner zajišťující dodání zboží si vyhrazuje právo v případě zaplacení kupní ceny předem, požádat osobu, která zboží přebírá o předložení identifikačního průkazu, a to za účelem předcházení vzniku újmy kupujícímu. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající či smluvní partner odmítnout vydání zboží.

5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nasenadobi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Letr CZ s.r.o., Sokolovská 1100/2, 743 01 Bílovec, adresa elektronické pošty info@nasenadobi.cz, telefon +420 601 573 805.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018. Starší verze obchodních podmínek Vám rádi zašleme v pdf souboru na Vaši e-mailovou adresu.

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Adresát:

Letr CZ s.r.o.

Sokolovská 1100/2

743 01 Bílovec

IČ 03643565

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Číslo účtu (pro vrácení peněz):

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci, před používáním našeho internetového obchodu a vytvořením objednávky se prosím vždy pečlivě seznamte s našimi podmínkami ochrany osobních údajů. Pokud by Vám cokoli nebylo jasné, určitě se na nás obraťte, rádi se Vám budeme věnovat

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů blíže informují návštěvníky a zákazníky internetového obchodu umístěného na adrese https://www.nasenadobi.cz/ o tom, jaké osobní údaje o nich shromažďujeme a jakým způsobem je nadále zpracováváme, a to v souladu zejména s těmito právními předpisy: zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Identifikace správce osobních údajů (dále jen „správce“)

Letr CZ s.r.o.
se sídlem na adrese:
28. října 141
742 83 Klimkovice
Identifikační číslo: 03643565
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60863.

Adresa provozovny a kontakt

NašeNádobí.cz
Letr CZ s.r.o.
Sokolovská 1100/2
743 01 Bílovec

e-mail: info@nasenadobi.cz
telefon: +420 601 573 805

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. KATEGORIE A ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které lze spojit s fyzickou osobou a na základě nich tuto fyzickou osobu identifikovat. V našem případě se tedy jedná o osobní údaje ve vztahu k návštěvníkům a zákazníkům našeho internetového obchodu. Pokud používáte náš internetový obchod a nakupujete na něm, pak shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje:

 • při provedení nákupu: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,
 • při použití kontaktního formuláře a e-mailové komunikace: e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje, které nám ve svých zprávách sdělíte,
 • při přímém marketingu: e-mailová adresa, informace o zakoupeném zboží.

Kde a od koho tyto osobní údaje získáváme:

 • při provedení nákupu: údaje získáváme přímo od našich zákazníků buď z objednávkového formuláře na našem internetovém obchodě anebo z poptávky zaslané prostřednictvím e-mailové nebo telefonní komunikace,
 • při použití kontaktního formuláře a e-mailové komunikace: údaje získáváme od návštěvníků a zákazníků buď vyplněním kontaktního formuláře anebo zasláním zprávy na naši e-mailovou adresu,
 • při přímém marketingu: údaje získáváme přímo od našich zákazníků buď z objednávkového formuláře na našem internetovém obchodě anebo z poptávky zaslané prostřednictvím e-mailové nebo telefonní komunikace.

Zejména pro plnění kupní smlouvy je zákazník povinen poskytnout pravdivé a přesné osobní údaje. Za jejich správnost, přesnost a pravdivost je zodpovědný zákazník.

3. ZÁKONNY DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákonný důvod popisuje, jakou má správce oporu v právních předpisech pro zpracování osobních údajů. Zákonnými důvody jsou:

 • při provedení nákupu: zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy (úspěšné vyřízení objednávky a doručení zboží zákazníkovi),
 • při použití kontaktního formuláře a e-mailové komunikace: oprávněný zájem (odpovídáme na dotazy, kterém nám pokládáte, stejně tak Vám sdělujeme informace o objednávkách, dostupnosti zboží a podobně),
 • při přímém marketingu: oprávněný zájem (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

4. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

 • při provedení nákupu: tyto údaje figurují na daňové dokladu (faktura), který dokazuje uzavřenou smlouvu, a který musíme uchovávat po dobu 10 let (viz daňové právní předpisy),
 • při použití kontaktního formuláře a e-mailové komunikace: komunikaci uchováváme po dobu 4 let, protože obsahuje ujednání ohledně plnění kupní smlouvy případně o řešení reklamací.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Ze záloh jsou údaje vymazány nejpozději do 30 dnů.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (subdodavatelé správce) 

Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám v rozsahu nezbytně nutném pro plnění kupní smlouvy a zajištění provozu internetového obchodu. Tyto třetí strany fungují ve vztahu k správci jako zpracovatelé osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, která popisuje to, jaké údaje jim předáváme, jak s nimi budou pracovat, a že dodržují platné právní předpisy. Jedná se například o třetí strany zajišťující:

 • přepravní služby (doprava a doručení zboží zákazníkovi, …)
 • bankovní a finanční služby (platební brána, bankovní převody, …)
 • provozní služby (hosting, zasílání e-mailů či sms, marketing, účetnictví, …)

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

6. WEBOVÉ STRÁNKY 

Soubory cookies

Pro provoz našeho internetového obchodu používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení (počítač, telefon, tablet), a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. pro:

 • pro správnou funkci objednávkového košíku tak, abyste co nejjednodušeji mohli dokončit svůj nákup,
 • zlepšování našich stránek, aby vyhovovaly Vašim požadavkům, díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích,
 • zjištění informací o prohlížení zboží, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které následně podporují naše reklamní aktivity v rámci reklamní sítě třetích stran (tzv cookies třetích stran). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na krátkodobé (jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek) a dlouhodobé (zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte). Doba uchování cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

7. VAŠE PRÁVA 

V případě že shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, tak v souvislosti s jejich ochranou máte právo:

 • požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,
 • na opravu poskytnutých osobních údajů,
 • na výmaz poskytnutých osobních údajů (samozřejmě pokud to není v rozporu s naší povinností na archivaci například daňových dokladů),
 • na omezení zpracování osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na přenos osobních údajů na jiného správce,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@nasenadobi.cz nebo písemně na adrese provozovny.

Uplatníte-li své právo, je správce povinen odpovědět v nejkratší možné lhůtě nejpozději však do 30 dní od obdržení žádosti.

Pokud uplatníte některé ze svých práv, má správce právo žádat prokázání totožnosti žadatele. Buď zasláním ověřovacího dopisu elektronicky na e-mailovou adresu žadatele nebo listinnou formou na adresu žadatele. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 30 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

8. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení shromážděných osobních údajů, která je chrání před ztrátou či neoprávněnou manipulací.

Osobní údaje, které získáme od návštěvníků naše internetového obchodu, jsou pro nás velmi důvěrné a s ohledem na toto je pečlivě chráníme a nakládáme s nimi v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.

Všichni naši zaměstnanci a všechny třetí strany zapojené do zpracování dat musí dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a zpracovávat osobní údaje důvěrně.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.


© NašeNádobí.cz - Všechna práva vyhrazena | Elektrospotřebiče