Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci, před používáním našeho internetového obchodu a vytvořením objednávky se prosím vždy pečlivě seznamte s našimi podmínkami ochrany osobních údajů. Pokud by Vám cokoli nebylo jasné, určitě se na nás obraťte, rádi se Vám budeme věnovat.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů blíže informují návštěvníky a zákazníky internetového obchodu umístěného na adrese https://www.nasenadobi.cz/ o tom, jaké osobní údaje o nich shromažďujeme a jakým způsobem je nadále zpracováváme, a to v souladu zejména s těmito právními předpisy: zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Identifikace správce osobních údajů (dále jen „správce“)

Letr CZ s.r.o.
se sídlem na adrese:
28. října 141
742 83 Klimkovice
Identifikační číslo: 03643565
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 60863.

1.2 Adresa provozovny a kontakt

NašeNádobí.cz
Letr CZ s.r.o.
Sokolovská 1100/2
743 01 Bílovec

e-mail: info@nasenadobi.cz
telefon: +420 725 448 202

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Kategorie a zdroje osobních údajů

2.1 Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které lze spojit s fyzickou osobou a na základě nich tuto fyzickou osobu identifikovat. V našem případě se tedy jedná o osobní údaje ve vztahu k návštěvníkům a zákazníkům našeho internetového obchodu. Pokud používáte náš internetový obchod a nakupujete na něm, pak shromažďujeme a zpracováváme tyto osobní údaje:

2.1.1 při provedení nákupu: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,

2.1.2 při použití kontaktního formuláře a e-mailové komunikace: e-mailová adresa, telefonní číslo a další údaje, které nám ve svých zprávách sdělíte,

2.1.3 při přímém marketingu: e-mailová adresa, informace o zakoupeném zboží.

2.2 Kde a od koho tyto osobní údaje získáváme:

2.2.1 při provedení nákupu: údaje získáváme přímo od našich zákazníků buď z objednávkového formuláře na našem internetovém obchodě anebo z poptávky zaslané prostřednictvím e-mailové nebo telefonní komunikace,

2.2.2 při použití kontaktního formuláře a e-mailové komunikace: údaje získáváme od návštěvníků a zákazníků buď vyplněním kontaktního formuláře anebo zasláním zprávy na naši e-mailovou adresu,

2.2.3 při přímém marketingu: údaje získáváme přímo od našich zákazníků buď z objednávkového formuláře na našem internetovém obchodě anebo z poptávky zaslané prostřednictvím e-mailové nebo telefonní komunikace.

2.3 Zejména pro plnění kupní smlouvy je zákazník povinen poskytnout pravdivé a přesné osobní údaje. Za jejich správnost, přesnost a pravdivost je zodpovědný zákazník.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonný důvod popisuje, jakou má správce oporu v právních předpisech pro zpracování osobních údajů. Zákonnými důvody jsou:

3.1.1 při provedení nákupu: zpracování je nezbytné pro plnění kupní smlouvy (úspěšné vyřízení objednávky a doručení zboží zákazníkovi),

3.1.2 při použití kontaktního formuláře a e-mailové komunikace: oprávněný zájem (odpovídáme na dotazy, kterém nám pokládáte, stejně tak Vám sdělujeme informace o objednávkách, dostupnosti zboží a podobně),

3.1.3 při přímém marketingu: oprávněný zájem (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

4. Doba uchování osobních údajů

4.1 Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

4.1.1 při provedení nákupu: tyto údaje figurují na daňové dokladu (faktura), který dokazuje uzavřenou smlouvu, a který musíme uchovávat po dobu 10 let (viz daňové právní předpisy),

4.1.2 při použití kontaktního formuláře a e-mailové komunikace: komunikaci uchováváme po dobu 4 let, protože obsahuje ujednání ohledně plnění kupní smlouvy případně o řešení reklamací.

4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. Ze záloh jsou údaje vymazány nejpozději do 30 dnů.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Vaše osobní údaje budou předány třetím stranám v rozsahu nezbytně nutném pro plnění kupní smlouvy a zajištění provozu internetového obchodu. Tyto třetí strany fungují ve vztahu k správci jako zpracovatelé osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu, která popisuje to, jaké údaje jim předáváme, jak s nimi budou pracovat, a že dodržují platné právní předpisy. Jedná se například o třetí strany zajišťující:

5.1.1 přepravní služby (doprava a doručení zboží zákazníkovi, …)

5.1.2 bankovní a finanční služby (platební brána, bankovní převody, …)

5.1.3 provozní služby (hosting, zasílání e-mailů či sms, marketing, účetnictví, …)

5.2 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

5.3 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

6 Webové stránky

6.1 Soubory cookies

6.1.1 Pro provoz našeho internetového obchodu používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy ve Vašem zařízení (počítač, telefon, tablet), a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Soubory cookies využíváme např. pro:

pro správnou funkci objednávkového košíku tak, abyste co nejjednodušeji mohli dokončit svůj nákup,

zlepšování našich stránek, aby vyhovovaly Vašim požadavkům, díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích,

zjištění informací o prohlížení zboží, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

6.1.2 Některé soubory cookies mohou shromažďovat informace, které následně podporují naše reklamní aktivity v rámci reklamní sítě třetích stran (tzv cookies třetích stran). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

6.2 Využití souborů cookies

6.2.1 Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na krátkodobé (jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek) a dlouhodobé (zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte). Doba uchování cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

6.3 Odmítnutí souborů cookies

6.3.1 Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

7. Vaše práva

7.1 V případě že shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje, tak v souvislosti s jejich ochranou máte právo:

7.1.1 požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům,

7.1.2 na opravu poskytnutých osobních údajů,

7.1.3 na výmaz poskytnutých osobních údajů (samozřejmě pokud to není v rozporu s naší povinností na archivaci například daňových dokladů),

7.1.4 na omezení zpracování osobních údajů,

7.1.5 podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

7.1.6 na přenos osobních údajů na jiného správce,

7.1.7 vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

7.2 Svá práva můžete uplatnit elektronicky na e-mailové adrese info@nasenadobi.cz nebo písemně na adrese provozovny.

7.3 Uplatníte-li své právo, je správce povinen odpovědět v nejkratší možné lhůtě nejpozději však do 30 dní od obdržení žádosti.

7.4 Pokud uplatníte některé ze svých práv, má správce právo žádat prokázání totožnosti žadatele. Buď zasláním ověřovacího dopisu elektronicky na e-mailovou adresu žadatele nebo listinnou formou na adresu žadatele. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 30 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata.

7.5 Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení shromážděných osobních údajů, která je chrání před ztrátou či neoprávněnou manipulací.

8.2 Osobní údaje, které získáme od návštěvníků naše internetového obchodu, jsou pro nás velmi důvěrné a s ohledem na toto je pečlivě chráníme a nakládáme s nimi v souladu s platnými zákonnými ustanoveními.

8.3 Všichni naši zaměstnanci a všechny třetí strany zapojené do zpracování dat musí dodržovat zákon o ochraně osobních údajů a zpracovávat osobní údaje důvěrně.

8.4 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.